CALLCENTRUM

Projekty spolufinancované z prostriedkov EÚ

Podpora pre investície na spracovanie poľnohospodárskych výrobkov spoločnosti Lunys, s.r.o.

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Spoločnosť LUNYS, s.r.o. realizuje projekt zo štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci Operačného programu Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, Opatrenie 4 Investície do hmotného majetku, Podopatrenie č. 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov, číslo výzvy 8/PRV/2015.

Hlavný cieľ projekt: modernizácia a rozšírenie prevádzky spoločnosti ako spracovateľa ovocia a zeleniny prostredníctvom nákupu zariadení, manipulačnej techniky a áut na prepravu ovocia a zeleniny.


Účelom projektu je:
 • zvýšenie produktivity práce,
 • zrýchlenie prepravy čerstvých a mrazených výrobkov k zákazníkom
 • zníženie námahy obsluhujúcich pracovníkov a eliminácia fyzickej práce,
 • vyššia kvalitatívna a kvantitatívna úroveň spracovaných produktov,
 • vyšší podiel spracovaných domácich surovín,
 • rozšírenie okruhu klientely spoločnosti o nových zákazníkov,
 • zlepšenie konkurenčnej pozície v segmente trhu spracovania ovocia a zeleniny,
 • vytváranie nových pracovných miest
 • nárast tržieb a pridanej hodnoty

Predmetom projektu je:
 • Nákup novej výrobnej linky na spracovanie mrkvy, ktorej súčasťou bude jeden vertikálny krájač a dva univerzálne krájače čím plánujeme zvýšiť produkciu o ďalších minimálne 40%.
 • Nákup manipulačnej techniky - 1 vysokozdvižný vozík, 2 nízkozdvižné a 5 paletových vozíkov
 • Chladiarenský box
 • Komora na dozrievanie ovocia a zeleniny
 • Regále na uskladnenie – 3 policové a 1 paletový regál
 • Nákup nových nákladných vozidiel na prepravu ovocia a zeleniny - nákladné autá do 3,5 t v počte 11 ks, nákladné auto do 7,5 t, nákladné auto do 12 t, nákladné autá do 26 t v počte 4 ks, nákladné autá ťahač a náves v počte 2 ks

Inovácia a automatizácia výrobno-kompletizačného procesu výroby a distribúcie zdravých potravín

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou
Tento projekt je podporený z EFRR - Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Hlavný cieľ projektu: inovovanie výrobno-kompletizačného procesu spoločnosti LUNYS, s.r.o. formou zavedenia automatizácie do výroby a prostredníctvom moderných inteligentných riešení, v zmysle koncepcie Industry 4.0

Opis projektu: Predmetom inovácie v rámci projektu sú procesy spojené s výrobou potravinárskych výrobkov zo zeleniny a ovocia (SK NACE 10.3 spracovanie a konzervovanie zemiakov, ovocia a zeleniny). Súčasná výroba má vo významnej miere manuálny charakter, prebieha na jednoúčelových technológiách s takmer nulovou mierou automatizácie. Miera produktivity je nízka, dochádza ku vysokým prestojom. Manuálne procesy sú značne neergonomické a náročné na ľudskú prácu. Zavedením modernizovaných procesov do praxe sa stane LUNYS, s.r.o. podnikom s efektívnym a optimalizovaným výrobným procesom. Automatizáciou výroby bude zlepšená ergonómia pracovných úkonov. Dané riešenia - zavedenie automatizácie a digitalizácie výroby, využitie kyber-fyzikálnych systémov, internetu vecí, Big Data a digitálneho dvojčaťa, prispejú k zvýšeniu produktivity a efektivity.

Ďalšie informácie:
http://www.opvai.sk
http://www.partnerskadohoda.gov.sk