CALLCENTRUM

Novinky z Lunysu

Inovácia a automatizácia výrobno-kompletizačného procesu výroby a distribúcie zdravých potravín


Inovácia a automatizácia výrobno-kompletizačného procesu výroby a distribúcie zdravých potravín

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Tento projekt je podporený z EFRR - Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Hlavný cieľ projektu:

inovovanie výrobno-kompletizačného procesu spoločnosti LUNYS, s.r.o. formou zavedenia automatizácie do výroby a prostredníctvom moderných inteligentných riešení, v zmysle koncepcie Industry 4.0

Opis projektu:

Predmetom inovácie v rámci projektu sú procesy spojené s výrobou potravinárskych výrobkov zo zeleniny a ovocia (SK NACE 10.3 spracovanie a konzervovanie zemiakov, ovocia a zeleniny). Súčasná výroba má vo významnej miere manuálny charakter, prebieha na jednoúčelových technológiách s takmer nulovou mierou automatizácie. Miera produktivity je nízka, dochádza ku vysokým prestojom. Manuálne procesy sú značne neergonomické a náročné na ľudskú prácu. Zavedením modernizovaných procesov do praxe sa stane LUNYS, s.r.o. podnikom s efektívnym a optimalizovaným výrobným procesom. Automatizáciou výroby bude zlepšená ergonómia pracovných úkonov. Dané riešenia - zavedenie automatizácie a digitalizácie výroby, využitie kyber-fyzikálnych systémov, internetu vecí, Big Data a digitálneho dvojčaťa, prispejú k zvýšeniu produktivity a efektivity.

Ďalšie informácie:

http://www.opvai.sk
http://www.partnerskadohoda.gov.sk